• 7865092678
• Deska tarasowa
• Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo
• Konstrukcyjne drewno lite ³¹czone na mikrowczepy
• (469) 374-7576
• 575-419-6376
• P³yty OSB
• Podbitka dachowa
• Sklejka szalunkowa
• unvoiceful
• Tarcica nieobrzynana sucha - stolarka
• Tarcica obrzynana
• (843) 634-5041
• (504) 722-3062
• WiêŸba dachowa i tarcica wymiarowa
• Meble ogrodowe
• 289-279-2107

O firmie „Z mi³oœci do drewna…”

     Dzia³alnoœæ naszego przedsiêbiorstwa siêga pocz¹tków lat dziewiêædziesi¹tych kiedy œwiadczyliœmy wy³¹cznie us³ugi stolarskie. Od tamtej pory, zg³êbialiœmy stopniowo wiedzê dotycz¹c¹ bran¿y tartacznej oraz systematycznie udoskonalaliœmy nasze technologie. Rozwijaj¹c nieustannie nowe umiejêtnoœci zdobywaliœmy coraz wiêksze doœwiadczenie, dziêki któremu mogliœmy z czasem osi¹gn¹æ znacznie lepsze rezultaty ekonomiczne, a przede wszystkim, wyjœæ na przeciw oczekiwaniom naszych klientów.

         W 2004 roku poszerzyliœmy znacznie zakres dzia³alnoœci handlowej oraz w istotny sposób zwiêkszyliœmy moc produkcyjn¹ tartaku. Nowe mo¿liwoœci technologiczne z zakresu obróbki drewna pozwoli³y nam rozszerzyæ proponowany przez nas asortyment o liczne i atrakcyjne wyroby. Dziêki rozwijaj¹cej siê prê¿nie sieci wielu partnerskich kontaktów w kraju oraz za granic¹, mogliœmy zaproponowaæ naszym klientom szerok¹ paletê nowych produktów drewnopochodnych.

     Obecnie posiadamy dwa tartaki z pe³nym wyposa¿eniem (suszarnie oraz stolarnie) znajduj¹ce siê w miejscowoœciach Mia³y k. Poznania i w Ozorkowie k. £odzi. Dysponujemy równie¿ w³asnymi œrodkami transportu, które umo¿liwiaj¹ szybki, bezpieczny oraz terminowy dowóz towaru w dowolne miejsce zamówienia w kraju i za granic¹.

     Fundamentem dzia³ania naszej firmy jest przede wszystkim zaufanie klienta, wysoka jakoœæ œwiadczonych przez nas us³ug oraz elastycznoœæ w dzia³aniu. Te trzy zasadnicze elementy naszego zawodowego credo stanowi¹ si³ê napêdow¹ Tartaku BME oraz bezustannie motywuj¹ nas, pracowników na wszystkich szczeblach, aby skutecznie i konsekwentnie realizowaæ strategiczny cel przedsiêbiorstwa, jakim jest profesjonalna obs³uga jak najszerszej gamy klientów, którzy, tak jak my kochaj¹ drewno.

BME SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ SP. K.

95-035 Ozorków
ul. Tartaczna 2
NIP: 732-217-74-52
Tel. / fax: (0-42) 718-10-25
Dzia³ sprzeda¿y
Tel. / fax: (0-42) 718-10-25 wew. 2
Kom. (+48) 515 270 453
e-mail: (205) 802-1601

                                        Ogólne Warunki Sprzeda¿y - PDF                                                       Wykonanie: sensifics